Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Implementering av ekosystemtjänstbegreppet i kommunal verksamhet - Slutrapport

Implementing the ecosystem services concept in municipal planning - Final report
Author:
 • K. Ingemar Jönsson
 • Nils G. A. Ekelund
 • Christine Wamsler
 • Ebba Brink
 • Thomas H. Beery
 • Thomas Palo
 • Per Schubert
 • Sanna Stålhammar
 • Torleif Bramryd
 • Michael Johansson
Publishing year: 2017
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Naturvårdsverket
Issue: 6755
Document type: Report
Publisher: Naturvårdsverket

Abstract english

Projektet ECOSIMP handlar om förutsättningen att implementera ekosystemtjänstbegreppet (EST-begreppet) i kommunerna, och bland annat om hur kommunala tjänstemän och politiker ser på denna utmaning. En stor intervjustudie genomfördes med tjänstemän och politiker i de 7 kommunerna. I en studie av Malmö stad undersöktes också hur ekosystem-relaterade begrepp har integrerats i översiktsplaner och utvecklats till ett verktyg i hållbar samhällsplanering. Ett annat delprojekt handlar om miljökonsekvensbedömningar (MKB) och behovet av metodutveckling för att integrera ekosystemtjänst-ansatsen i MKB, och möjligheten att integrera ekosystemtjänster i den sk. RIAM-metoden analyserades. Projektet innehåller också en analys av arbetet med att integrera ekosystemtjänster i kommunernas klimatanpassning, sk. ekosystembaserad klimatanpassning (EbA). Slutligen redovisas en analys av det transdisciplinära arbetssättet inom ECOSIMP-projektet.

Resultaten visar att EST-begreppet idag är relativt välkänt i kommunerna och att det finns en övervägande positiv inställning till det och förhoppning att det ska skapa större möjlighet till miljöhänsyn. Förståelsen av begreppet behöver dock fördjupas och distinktionen mellan implicit och explicit användning av EST-begreppet och den relaterade EST-ansatsen förtydligas. Ett antal hinder och möjligheter för att börja använda begreppet och för att uppnå etappmålet 2018 identifierades. Bland annat upplevs innebörden av etappmålet 2018 som oklar, och bara en mindre del av de intervjuade ansåg att etappmålet skulle nås. Betydelsen av att politiker och allmänhet får kännedom och förståelse för EST-begreppet betonades också. Malmö framstår som ett bra exempel på hur långsiktigt arbete för en hållbar stadsutveckling kan skapa förutsättningar att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Analysen av EbA i kommunerna visade att initiativ relaterade till klimatanpassning och ekosystemtjänster oftast inte är samordnade, men skulle kunna utvecklas i denna riktning genom bättre samordning mellan kommunernas olika enheter och integrering av EBa i den långsiktiga planeringen. Den transdisciplinära analysen visar på värdet av nära samverkan mellan forskning och kommuner kring implementeringen av EST-ansatsen, men också på behovet av politiskt och ekonomiskt stöd för att frigöra tid för kommunerna att delta i sådana projekt.

Keywords

 • Social Sciences Interdisciplinary

Other

Published
 • ISSN: 0282-7298
 • ISBN: 978-91-620-6755-7
Christine Wamsler
E-mail: christine [dot] wamsler [at] lucsus [dot] lu [dot] se

LUCSUS
P.O. Box 170, SE-222 70 Lund, Sweden
Phone: +46(0)46- 222 80 81
info [at] lucsus [dot] lu [dot] se